Polityka prywatności

I. DEFINICJE

1. Administrator danych osobowych – Coach & More Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000615067, dalej również jako „Administrator”;

2. Polityka - niniejsza polityka prywatności;

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4. Regulamin – warunki i zasady dokonywania zakupów Produktów lub zamawiania Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego Czapla&More dostępnego pod adresem: https://sklep.czaplaandmore.com ;

5. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Definicje użyte w niniejszej Polityce niezdefiniowane wprost mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego Czapla&More.

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

a. w formie pisemnej – adres korespondencyjny: Aleja Stanów Zjednoczonych 72/216, 04-036 Warszawa; b. drogą korespondencji e-mail: [email protected];

c. telefonicznie: 603 333 002

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze zwartej umowy, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator ma prawo udostępniać Dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

3. W związku z realizacją usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Administrator ma prawo do przekazywania Danych osobowych Klientów w szczególności podwykonawcom, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług na rzecz Klienta oraz realizacji Zamówień Produktów oraz Usług. W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych lub operatorom płatności.

4. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

IV. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe osób korzystających z witryny czaplaandmore.pl są przetwarzane w następujących celach:

a. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego;

b. złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy dotyczącej oferowanych produktów lub usług; Dane wykorzystywane w tym celu zostaną każdorazowo oznaczone jako dane niezbędne, których podanie pozostaje warunkiem zawarcia Umowy. Ewentualny brak ich podania będzie skutkował niemożnością zawarcia Umowy i nabycia produktów lub usług oferowanych przez Administratora;

c. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w tym dokonaniem rozliczeń podatkowych oraz prowadzeniem dokumentacji księgowej;

d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości obsługi zapytań skierowanych do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;

e. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości przesyłania osobom zainteresowanym newslettera;

f. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrażą zgodę osoby zainteresowane;

g. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług przez Administratora.

2. Podstawą przetwarzania danych pozostają:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie przetwarzania realizowanego w celach, o których mowa w pkt b. powyżej;

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania realizowanego w celach, o których mowa w pkt c. powyżej;

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie przetwarzania realizowanego w celach, o których mowa w pkt a. oraz d.-g. powyżej

V. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Klientom przysługują następujące prawa:

a. prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Klientowi zgłaszającemu żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

b. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Klientowi zgłaszającemu żądanie kopię przetwarzanych danych dotyczących Klienta;

c. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

d. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Klient może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które Klient wyraził zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f. prawo do przenoszenia danych – Administrator wydaje Klientowi na jego żądanie, dane przez niego dostarczone do celów wynikających z Umowy, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Klient może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora;

h. prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Klient może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów RODO osoby mają prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody, np. zgody na wykorzystanie adresu e-mail do celów przedstawiania im informacji handlowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa wycofania zgody, informacje objęte wyrażoną zgodą będą wykorzystane do momentu odwołania zgody.

2. Żądanie dotyczące realizacji praw Klientów związanych z Danymi osobowymi można zgłosić w formie pisemnej na adres Aleja Stanów Zjednoczonych 72/216; 04-036 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

3. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać składająca go osoba.

4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować Klienta na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do niego o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Klienta o przyczynach tego działania.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

2. W przypadku przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej Umowy pomiędzy Klientem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane przetwarzane są do momentu jej wykonania, z zastrzeżeniem, iż Administrator może przechowywać dane Klientów przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. W przypadku przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, np. obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem zawartej z Klientem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane przetwarzane są przez okres wynikający z odpowiednich przepisów.

Po upływie wskazanych okresów przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PLIKI COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klientów Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania z witryny Sklepu Internetowego oraz jego podstron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne. Klientowi zostaje wyświetlona informacja odnośnie stosowania plików cookies podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu Internetowego. Klient może m.in. zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient Sklepu Internetowego korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a tym samym jakość świadczonych usług.

3. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywane są m.in. pliki cookies sesyjne (usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej), pliki cookies trwałe (umożliwiające

rozpoznanie przeglądarki Klienta przy kolejnym wejściu na stronę Sklepu Internetowego), pliki cookies własne (odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora) oraz pliki cookies podmiotów trzecich (odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich).

4. Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych - jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i zainstalowanego oprogramowania. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania sieci Internet. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

5. Administrator korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej "Google") służącej do analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzysta z cookies. Dane generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach Google. Informacje o zabezpieczeniu danych przetwarzanych przez Google, znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

6. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

7. Korzystanie z witryny Sklepu Internetowego oznacza zgodę Klienta na wykorzystywanie cookies, w tym na potrzeby działania „Google Analytics". Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient zgadza się na przetwarzanie przez Google jego danych zawartych w cookies w sposób i w celach określonych powyżej.

8. Klient może zrezygnować z wykorzystywania cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny Sklepu Internetowego może okazać się niemożliwe, w szczególności złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

9. Więcej informacji, w tym informacje o wyłączeniu cookies dla różnych przeglądarek znajdują się na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Euro